Przemoc

Przemoc to intencjonalne działania lub zaniechanie określonych działań jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobro osobiste jednostki, powodując przy tym cierpienie i szkody. W przypadku przemocy mamy do czynienia z nierównowagą sił. Jest sprawca i jest ofiara. Asymetrię sił pogłębia dodatkowo powszechna wśród osób stosujących przemoc skłonność do przerzucania odpowiedzialności za swoje zachowanie na osobę doznającą przemocy. Przewagę może dawać siła fizyczna, pozycja społeczna, posiadane prawa, pełniona funkcja, sytuacja finansowa i mnóstwo innych czynników.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Komendę Główną Policji, opracowanymi na podstawie „Niebieskiej Karty”, liczba ofiar przemocy domowej rośnie z roku na rok – w 1999r. - 97 tys. a w 2006r. prawie dwukrotnie więcej – 157 tys

Wyróżniamy następujące formy przemocy:

Przemoc fizyczna - oznacza celowe formy zachowań, w efekcie których ofiara doznaje bólu lub cierpienia. Przykładem takich zachowań jest: popychanie, odpychanie, przytrzymywanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie ręką lub przedmiotami, zamykanie.

Przemoc psychiczna - to zachowania prowadzące do poważnych szkód natury emocjonalnej, włącznie ze stanami depresyjnymi czy myślami i zachowaniami samobójczymi. Jest to zadawanie cierpienia psychicznego poprzez kontrolowanie i ograniczanie kontaktów ofiary, przymusowa izolacja i uwiązanie, zastraszanie, stosowanie pogróżek i szantażu. Przykładem krzywdzenia emocjonalnego jest również: wyśmiewanie, stała krytyka, upokarzanie, karanie przez odmowę uczuć lub zainteresowania, szacunku, wyzwiska, wrzaski, poniżanie, zawstydzenie, wmawianie choroby psychicznej, maja na celu zniekształcenie u ofiary obrazu własnej osoby i podważenie jej poczucia własnej wartości.

Przemoc seksualna - inaczej nadużycia seksualne lub molestowanie seksualne. W przypadku przemocy seksualnej względem dzieci wyróżniamy zachowania pedofilne i zachowania kazirodcze. Są to wszystkie zachowania dorosłych, które odnoszą się do niedojrzałych, pod względem rozwojowy, dzieci i nastolatków, angażowanych w aktywność seksualną. Nadużycia seksualne obejmują również zachowania ekshibicjonistyczne, uwodzenie, świadome czynienie z dziecka świadka aktów płciowych, zachęcanie do oglądania pornografii czy rozbierania się.

Przemoc ekonomiczna - jest to bezprawne finansowe wykorzystywanie i/lub kontrolowanie środków niezbędnych do ekonomicznej niezależności drugiej osoby, prowadzące do przymusowego pozostawania w stanie materialnej zależności. Najczęstsze przejawy przemocy ekonomicznej to: uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej i wymuszanie pracy nieodpłatnej, ograniczenie dostępu do wspólnych zasobów, odbieranie zarobionych pieniędzy, wymuszanie nieograniczonego dostępu do czasu wolnego i zasobów rodziny, wymuszanie pracy odpłatnej i zagarnianie dochodów z niej.

Zaniedbywanie - również jest pewna forma przemocy polegającej na powtarzający się zaniedbaniu dziecka, brakiem opieki i narażeniem go na niebezpieczeństwo, niezaspokojenie jego podstawowych potrzeb fizycznych i i psychicznych: niewłaściwe ubieranie, odżywianie, ochrona zdrowia, edukacja, brak miłości rodzicielskiej, poczucia bezpieczeństwa, co prowadzi do znacznego pogorszenia zdrowia dziecka lub zakłócenia jego rozwoju.

  • zaniedbywanie materialne - jest najbardziej widoczne, często zdeterminowane czynnikami, które wykraczają poza wewnętrzne stosunki w rodzinie. Można powiedzieć, że nędza jest aktem przemocy, w szczególności wobec dzieci. Przyczyny tej przemocy mogą dotyczyć zjawisk w skali makrospołecznej.
  • zaniedbywanie psychiczne - trudne do rozpoznania. Niestety wielu rodziców nie orientuje się w potrzebach psychicznych dziecka. Nie wystarczy dziecka nie bić, nie poniżać. Dziecko potrzebuje ciepła, bezpieczeństwa, zainteresowania. Współcześnie za formę przemocy uważa się także sytuację, gdy nie dostaje ono pokarmu psychicznego, który jest potrzebny do prawidłowego rozwoju.

Jeśli doświadczasz wyżej opisanych stanów, zapraszamy na konsultacje
do Centrum Wsparcia Psychologicznego Ehomnis.
Być może psycholog online będzie Twoim pierwszym krokiem do zmiany na lepsze.