Zaburzenia osobowości

Podstawowy wzorzec osobowości określa styl i jakość radzenia sobie człowieka z wyzwaniami życia. Normalność i patologia są względnymi pojęciami i tworzą kontinuum. O normalnym i zdrowym wzorcu osobowości możemy wnioskować, gdy jednostka przejawia zdolność do efektywnego i elastycznego radzenia sobie w swoim środowisku, gdy jej sposoby myślenia, zachowania i doświadczania przyczyniają się do osobistej satysfakcji.

Zaburzenia osobowości według klasyfikacji psychiatrycznej to: (…) głęboko zakorzenione i utrwalone wzorce zachowań, przejawiające się mało elastycznymi reakcjami na różnorodne sytuacje indywidualne i społeczne. Reprezentują one albo skrajne, albo znaczące odmienności w porównaniu z przeciętnym w danej kulturze sposobem spostrzegania, myślenia i odczuwania, a w szczególności – odnoszenia się do innych. Takie wzorce zachowania mają tendencje do trwałości i do obejmowania wielu zakresów funkcjonowania psychologicznego.

Na podstawie tej definicji, możemy zauważyć pewne typowe cechy zaburzeń osobowości :

 • trwałość i głębokie zakorzenienie danych cech tej osoby
 • mała elastyczność, osoba w wielu okolicznościach zachowuje się w  taki sam (lub przynajmniej podobny) dezadaptacyjny sposób
 • cechy te są skrajnym przerysowaniem zespołu cech obecnych u innych ludzi
 • cechy te przejawiają się zarówno w sposobie, w jaki dana osoba postrzega rzeczywistość, jak i w myśleniu i emocjach w stosunku do siebie i innych ludzi
 • cechy te mają szczególne znaczenie w kontaktach z innymi ludźmi
 • cechy te tworzą całościowy wzorzec

Obecnie w międzynarodowej klasyfikacji psychiatrycznej (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10) wyróżniane są następujące specyficzne zaburzenia osobowości:

 • osobowość zależna
 • osobowość dyssocjalna
 • osobowość paranoiczna
 • osobowość schizoidalna
 • osobowość histrioniczna
 • osobowość anankastyczna
 • osobowość lękliwa (unikająca)
 • osobowość chwiejna emocjonalnie

Jeśli doświadczasz wyżej opisanych stanów, zapraszamy na konsultacje
do Centrum Wsparcia Psychologicznego Ehomnis.
Być może psycholog online będzie Twoim pierwszym krokiem do zmiany na lepsze.

* -  ICD-10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa 2000